Algemene voorwaarden ESB B.V.

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze kunt u hier lezen en/of downloaden.

AV ESB juli 2021.pdf download onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN ESB B.V. VERSIE juli 2021

 

Deze Algemene voorwaarden zijn van ESB (Evenementen Service Boeren) B.V., tevens handelend onder de naam Podiumverhuur.com, hierna te noemen ‘ESB’, (statutair) gevestigd en kantoorhoudende te (3364 AS) Sliedrecht, aan de Vierlinghstraat 4 aldaar, KvK: 230.519.30, aan te merken als gebruiker van deze voorwaarden ex. art. 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek. E-mail: info@podiumverhuur.com. Telefoonnummer: +31 (0)18 441 14 03. Btw-identificatienummer: NL81.14.58.222.B01.

 

Artikel 1. Definities

 

In deze Algemene voorwaarden wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder:

 

‘Algemene voorwaarden’, deze Algemene voorwaarden;

 

‘AVG’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

‘Duurzame gegevensdrager’, alle hulpmiddelen, waaronder ook e-mail, die de Wederpartij in staat stellen om informatie, aan haar persoonlijk gericht, op te slaan, zodat deze informatie op een later tijdstip geraadpleegd kan worden, zonder dat de opgeslagen informatie gewijzigd kan worden;

 

‘Opdrachtnemer’, ESB;

 

‘Opdrachtgever’, de natuurlijke of rechtspersoon die als koper of huurder optreedt of die een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken of diensten heeft verstrekt;

 

‘Overeenkomst’, de tussen ESB en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst of Overeenkomst op afstand.

 

‘Partijen’, ESB en/of Opdrachtgever;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestelbevestigingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten die worden gedaan en/of gesloten door ESB, alsmede op elke gesloten Overeenkomst (op afstand) tussen ESB en Opdrachtgever.

 

2.2. Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst, met uitzondering van het in artikel 8,9,10,15 en 20 van deze Algemene voorwaarden bepaalde, die artikelen prevaleren altijd boven het in de Overeenkomst bepaalde.

 

2.3. Toepasselijkheid van enige door Opdrachtgever gehanteerde algemene-, dan wel inkoop-, verkoop- en/of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door ESB van de hand gewezen.

 

2.4. Indien een Overeenkomst wordt gesloten, dan worden deze Algemene voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit gezien omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt Opdrachtgever de mogelijkheid geboden om de Algemene voorwaarden bij ESB in te zien, dan wel worden de Algemene voorwaarden kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.

 

2.5. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg wordt gesloten, dan worden de Algemene voorwaarden in afwijking van het vorige lid en voor het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld en wel op zo een wijze dat Opdrachtgever de Algemene voorwaarden eenvoudig op kan slaan op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit gezien omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld om via elektronische weg van de Algemene voorwaarden kennis te nemen, dan wel worden de Algemene voorwaarden op verzoek langs elektronische weg of op een andere wijze aan Opdrachtgever toegezonden.

 

2.6. Indien naast deze Algemene voorwaarden ook nog specifieke product-, leverings- of dienstenvoorwaarden van ESB van toepassing zijn, dan zijn de leden 4 en 5 van dit artikel overeenkomstig van toepassing.

 

2.7. Afwijking van deze Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

 

2.8. Indien ESB stilzwijgend afwijking van deze Algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat ESB de Algemene voorwaarden soepel toepast, dan wel heeft toegepast.

 

2.9. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden tekortdoen beslist ESB. Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

 

2.10. Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

2.11. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene voorwaarden dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van ESB zijn vrijblijvend. Een door ESB verzonden offerte is tot zeven dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien Opdrachtgever een aanbieding of offerte aanvaardt behoudt ESB zich het recht voor om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

3.2. Indien de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is ESB daaraan niet gebonden.

 

3.3. ESB kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever, naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen en/of behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat.

 

3.4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.

 

3.5. Opdrachtgever gaat akkoord met het feit dat ESB meteen na aanvaarding van de offerte of het aangaan van de Overeenkomst aanvangt met eventuele (voorbereidende) werkzaamheden.

 

Artikel 4 Prijs

 

4.1. Prijsopgaven zijn geldig zo lang als een door ESB gedane aanbieding of uitgebrachte offerte geldig is en/of gedurende de looptijd van een reeds gesloten Overeenkomst, tenzij wettelijke maatregelen, wijzigingen van de btwtarieven, valutawijzigingen en/of prijswijzigingen door toeleveranciers een aanpassing van de prijs noodzakelijk maken.

 

4.2. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw.

 

4.3. Indien ESB het voornemen heeft om tarieven en/of prijzen te wijzigen, stelt zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. ESB zal de omvang van de verhoging en de datum waarop de wijziging ingaat aan de Opdrachtgever meedelen.

 

Artikel 5 De Overeenkomst

 

5.1. Een Overeenkomst tussen ESB en Opdrachtgever komt, onder voorbehoud van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod of de offerte van ESB aanvaardt en voldoet aan alle door ESB gestelde voorwaarden.

 

5.2. ESB behoudt zich het recht voor om, binnen alle wettelijke kaders en regelgeving daaromtrent, zich op de hoogte te stellen van het betaalgedrag, dan wel de kredietwaardigheid van Opdrachtgever om te bezien of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook behoudt ESB zich het recht voor overige feiten en factoren na te gaan die van belang zijn voor het verantwoord aan gaan van een Overeenkomst met Opdrachtgever. Indien ESB na uitvoering van bovenstaand onderzoek gegronde redenen heeft om geen Overeenkomst aan te gaan met Opdrachtgever, dan is ESB gerechtigd om een bestelling, aanvraag en/of opdracht van Opdrachtgever te weigeren of om hier bijzondere voorwaarden aan te verbinden.

 

5.3. ESB sluit enkel en alleen zakelijke overeenkomsten. Het wettelijke herroepingsrecht wordt aldus uitgesloten.

 

5.4. ESB heeft het recht om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen. ESB is echter voor een tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk. ESB is door Opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

5.5. ESB baseert zich bij de uitvoering van de Overeenkomst op de doorOpdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Ook is Opdrachtgever gehouden om ESB onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

5.6. Opdrachtgever is ook gehouden om alle informatie en gegevens, welke ESB volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig op de door ESB gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

5.7. Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan ESB verstrekt of heeft verstrekt, dan heeft ESB het recht de Overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

 

5.8. ESB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ESB is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte gegevens, die onjuist en/of onvolledig blijken te zijn.

 

5.9. De Overeenkomst wordt door ESB uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever, derden kunnen aan de uitvoering van de Overeenkomst door ESB geen rechten ontlenen.

 

Artikel 6 Levering

 

6.1. Een afgesproken (leverings)termijn door ESB wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat de wederpartij alle door ESB gevraagde informatie heeft verstrekt en de door ESB verzonden factuur heeft voldaan.

 

6.2. Door ESB opgegeven levertijden zijn altijd gebaseerd op de(werk)omstandigheden zoals die op de datum van het sluiten van de Overeenkomst golden en met inachtneming van tijdige leveringen door haar leveranciers.

 

6.3. Bij niet tijdige levering dient ESB per e-mail in gebreke te worden gesteld. Deze e-mail dient verzonden te worden aan info@podiumverhuur.com.

 

Artikel 7 Uitvoering van de Overeenkomst

 

7.1. Alle diensten en werkzaamheden die door ESB worden geleverd, dan wel uitgevoerd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.

 

7.2. Indien informatie en/of een zaak die ESB nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden niet of niet tijdig wordt geleverd, dan heeft ESB het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die hier eventueel door worden gemaakt komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

7.3. ESB meldt uitdrukkelijk in de door haar gedane aanbieding, uitgebrachte offerte en/of opdrachtbevestiging welke werkzaamheden zullen worden verricht. Na het tot stand komen van de Overeenkomst zal ESB niet meer werkzaamheden uitvoeren dan is overeengekomen.

 

Artikel 8 Betaling

 

8.1. Betaling van facturen dient vooraf of binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden in Euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door ESB aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de verzonden factuur/facturen schorten de betalingsverplichtingen voor Opdrachtgever niet op.

 

8.2. ESB behoudt zich het recht voor om door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in te houden op aan Opdrachtgever toekomende gelden.

 

8.3. Indien Opdrachtgever niet heeft betaald binnen de daarvoor geldende termijn, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, is ESB gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan Opdrachtgever de contractuele rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening. De contractuele rente bedraagt 15% op jaarbasis.

 

8.4. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Deze bedragen minimaal zevenhonderdenvijftig Euro.

 

8.5. ESB heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende goederen/zaken, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan ESB verschuldigd is heeft voldaan.

 

8.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

 

8.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn alle vorderingen van ESB op Opdrachtgever en alle verplichtingen van Opdrachtgever jegens ESB direct opeisbaar.

 

8.8. ESB kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ESB kan tevens de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

8.9 Indien een Overeenkomst met meerdere opdrachtgevers is gesloten, dan is iedere opdrachtgever hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.

 

8.10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen op te schorten of zijn vorderingen op ESB te verrekenen. Opdrachtgever ziet af van zijn recht op verrekening van welke vordering op ESB uit welke hoofde dan ook.

 

8.11. De door ESB gehanteerde betalingstermijn jegens haar crediteuren bedraagt 60 dagen.

 

Artikel 9 Opschorting en opzegging

 

9.1. ESB is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht van ESB om schadevergoeding te vorderen.

 

9.2. De Overeenkomst kan slechts tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd met instemming van ESB en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel en in artikel 10 is bepaald.

 

9.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst enkelzijdig op te zeggen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst toch tussentijds opzegt, is deze schadeplichtig jegens ESB. In ieder geval valt onder geleden schade, niet uitsluitend, verlies en gederfde winst. Deze schade is direct opeisbaar.

 

9.4. ESB is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst en/of indien er na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van ESB komt, die een goede grond geeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 

9.5. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van Opdrachtgever, staat het ESB vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichtingen harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van ESB op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

9.6. Indien Opdrachtgever niet binnen één maand na opschorting van de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst door ESB, alle openstaande vorderingen heeft voldaan, is ESB gerechtigd om de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Opdrachtgever is dan nog steeds gehouden om alle openstaande vorderingen aan ESB te voldoen.

 

Artikel 10 Annulering van een opdracht

 

10.1. Annuleringen dienen schriftelijk aan ESB gemeld te worden.

 

10.2. Bij annulering om welke reden dan ook, is Opdrachtgever gehouden om aan ESB alle gemaakte (on)kosten en gederfde winst te vergoeden.

 

10.3. Bij annulering hanteert ESB de onderstaande vergoedingsregeling. Annulering binnen:

 

- 30 dagen voor aanvang van de huur der zaken en/of uitvoering van de werkzaamheden 50% van de overeengekomen prijs;

 

- 15 dagen voor aanvang van de huur der zaken en/of uitvoering van de werkzaamheden 60% van de overeengekomen prijs;

 

- 7 dagen voor aanvang van de huur der zaken en/of uitvoering van de werkzaamheden 75% van de overeengekomen prijs;

 

- 24 uur voor aanvang van de huur der zaken en/of uitvoering van de werkzaamheden 100% van de overeengekomen prijs;Artikel 11 Verhuur

 

11.1. Opdrachtgever dient gehuurde zaken direct na ontvangst te controleren op eventuele gebreken. Indien er gebreken geconstateerd worden, dient hij deze terstond aan ESB te melden. Ook dient Opdrachtgever de geleverde zaken/goederen te gebruiken volgens de door ESB aangeleverde (montage)instructies, dan wel de mondeling/schriftelijk door ESB gegeven gebruiksinstructies.

 

11.2. Het is Opdrachtgever verboden om eventuele noodzakelijke reparatiewerkzaamheden zelf te (laten) verrichten zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ESB.

 

11.3. Vanaf het moment dat de zaken ter beschikking staan van Opdrachtgever draagt deze het risico van diefstal, verlies, verduistering, beschadiging en tenietgaan van het gehuurde.

 

11.4. Aan het eind van de huurperiode draagt Opdrachtgever er zorg voor dat de gehuurde zaken direct weer ter beschikking staan van ESB. Indien dit niet het geval is, is ESB gerechtigd extra huur dan wel kosten zoals daar niet uitsluitend zijn transportkosten, gederfde winst en geleden verlies in rekening te brengen.

 

11.5. Het gehuurde zal door Opdrachtgever schoon en onbeschadigd aan ESB worden opgeleverd, bij gebreke waarvan ESB gerechtigd is om schoonmaak- dan wel reparatiekosten in rekening te brengen en daarmee samenhangende huurderving. Ons materiaal dient sticker/tape vrij te worden opgeleverd. De eerste 50 tape/stickers worden kosteloos verwijderd. Daarna 1,- euro per tape/sticker.

 

11.6. Indien de gehuurde zaken niet meer ter beschikking van ESB gesteld kunnen worden is zij gerechtigd om de vervangingswaarde in rekening te brengen alsmede huurderving die door haar wordt geleden.

 

11.7. Alle door ESB aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken/goederen blijven te allen tijde eigendom van ESB. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ESB de ter beschikking gestelde zaken/goederen uit te lenen, te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden, dan wel te verkopen, verpanden, bezwaren of op andere wijze te vervreemden.

 

11.8. Opdrachtgever is gehouden om voor eventuele vergunningen ten aanzien van het gehuurde of het gebruik van het gehuurde zorg te dragen. Het niet ontvangen van dergelijke vergunningen ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst er zal in zo’n geval door Opdrachtgever geen beroep kunnen worden gedaan op overmacht.

 

11.9. Energiekosten m.b.t. gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

11.10. Opdrachtgever verklaart een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering, dan wel een evenementenverzekering te hebben afgesloten die eventuele schade aan de door ESB aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken/goederen dekt.

 

11.11. ESB behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder enige opgaaf van reden, de ter beschikking gestelde goederen/zaken direct op te eisen voor teruggave, zonder dat ESB hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Gewijzigde omstandigheden

 

12.1. Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en ESB op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan door toedoen van Opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

12.2. Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt Opdrachtgever dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zal worden aangepast.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 

13.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van ESB zoals daar niet uitsluitend zijn logo’s, teksten en beeldmateriaal berusten bij ESB en/of aan haar gelieerde vennootschappen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming materiaal en/of informatie afkomstig van de website(s) voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

 

13.2. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ESB enig merk en/of enige handelsnaam van ESB, gebruiken dan wel voeren en/of (laten) registreren.

 

13.3 ESB behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en /of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever.

 

13.4. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van ESB, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van ESB. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht om stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande overeenkomstig van toepassing.

 

13.5. Bij overtreding van enige verplichting van Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan ESB zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van

€ 15.000,00 voor iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 14 Overmacht

 

14.1. ESB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

14.2. ESB kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens ESB tot aan dat moment te voldoen. ESB is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren, dan wel te verrekenen. Opdrachtgever is dan gehouden om deze factuur te voldoen of de verrekening te accepteren als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

14.3. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ESB geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor ESB niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen, niet limitatief brand, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden, stroomstoringen, terreurdreiging, opgelegde beperkingen door de bevoegde autoriteiten, verkeersinfarcten en werkstakingen in de onderneming van ESB en/of derden. ESB is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat ESB haar verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 

15.1. ESB is slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde geldt voor door ESB ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

15.2. De aansprakelijkheid van ESB is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ESB in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van 100% van het factuurbedrag.

 

15.3. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan ESB onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ESB voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

 

15.4. ESB is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

 

15.5. Aansprakelijkheid van ESB voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, letselschade, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

 

15.6. Opdrachtgever vrijwaart ESB voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen ESB en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Opdrachtgever zal iedere schade, hierin mede begrepen alle door ESB gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden aan ESB vergoeden.

 

15.7. ESB is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door Opdrachtgever, dan wel zijn ondergeschikten aan zaken. Ook is ESB niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door Opdrachtgever, dan wel zijn ondergeschikten aan personen.

 

15.8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens ESB vervalt na één jaar te rekenen vanaf de dag waarop Opdrachtgever op de hoogte was van het schade toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de schade, of de dag waarop Opdrachtgever daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.

 

Artikel 16 Privacy

 

16.1. ESB verwerkt persoonsgegevens voor optimale dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verwerking vindt plaats in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie kunt u kijken naar de privacyverklaring van ESB Deze kunt u vinden op https://www.podiumverhuur.com.

 

Artikel 17 Website(s)

 

17.1. Informatie die ESB op haar website(s ) publiceert is met grote zorgvuldigheid samengesteld. ESB kan echter niet garanderen dat deze informatie te allen tijde volledig en juist is.

 

17.2. Informatie op de website(s) kan worden aangepast, dit naar eigen goeddunken en inzicht van ESB.

 

17.3. De website(s) van ESB bevat(ten) mogelijk links naar websites van derden. ESB kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Kijk voor meer informatie in de websitedisclaimer van ESB.

 

Artikel 18 Geheimhouding

 

18.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk is van aard c.q. vertrouwelijk zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de Overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor Opdrachtgever een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door ESB is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie inzake omzetcijfers, verkoopcijfers en prijzen dient altijd als vertrouwelijk te worden beschouwd.

 

18.2.   Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESB enig deel van de informatie aan derden bekend maken behalve aan:

  • de eigen werknemers van en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen.
  • de accountants, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van Opdrachtgever te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.

 

18.3. Opdrachtgever zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen

 

19.1. Op alle overeenkomsten van ESB is Nederlands recht van toepassing.

 

19.2. Alle geschillen tussen ESB en Opdrachtgever die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam, sector kanton, tenzij het geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat.

 

Artikel 20 Wijzigingen

 

20.1. ESB is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten Overeenkomsten.

 

 

Voorbeelden van door ons gebouwde constructies en podia